Vi bryr oss om dyrenes velferd

Her kan du lese om hvordan vi samarbeider med leverandører for å sikre at produktene i våre butikker kommer fra dyr som behandles bra.

NorgesGruppen skal bidra til å sikre at nasjonale krav innen dyrevelferd følges, både for det vi kjøper i Norge og det vi importerer. Vi ønsker å være en pådriver, og derfor forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedret dyrevelferd i tett samarbeid med leverandører og primærprodusenter. Vår ambisjon er å gi våre kunder trygghet for at alle produkter av egg, kjøtt og meierivarer i NorgesGruppens sortiment er basert på produksjon med god dyrevelferd, og ha de beste konseptene for de som ønsker mer.

Tett oppfølging av svineprodusenter
NorgesGruppen samarbeider tett med våre svineleverandører og deres dyktige bønder, med mål om ytterligere forbedring i dyrevelferden. 1. januar 2019 ble det etablert et dyrevelferdsprogram, "Helsegrissystemet" for svin, som blant annet omfatter kompetanseheving og jevnlige kontroller. Helsegrissystemet er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. Det har vært viktig for NorgesGruppen å være en konstruktiv samarbeidspartner for leverandører og produsenter, og at vi videreformidler kundenes ønsker og krav om god dyrevelferd.

Helsegrissystemet består blant annet i:

  • Veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger én til tre ganger årlig, avhengig av besetningstype og -størrelse
  • Etablerte verktøy for å identifisere besetninger som trenger ekstra oppfølging, blant annet basert på slaktestatistikk og utvidete helseregistreringer
  • Dokumenterte forbedringstiltak og oppfølging ved behov
  • Faglig rådgivning og målrettede kompetansehevingstiltak
  • Sanksjonsmuligheter mot produsenter hvis ikke dyrevelferden er ivaretatt. Utelukke produsenter som ikke ivaretar dyrevelferd på en god måte

Egg fra frittgående høner i NorgesGruppens butikker
I 2017 besluttet NorgesGruppen å kun selge egg fra frittgående høner innenutgangen av 2019. Det selges over 300 millioner egg i året i NorgesGruppens kjeder MENY, KIWI, SPAR og Joker. I 2017 kom 30 prosent av disse fra burhøner, og markedet var i rask endring mot egg fra frittgående høner. Det var derfor viktig for NorgesGruppen å sørge for et sortiment som er i takt med forbrukernes ønsker.

Frittgående høner har bedre plass, kan bevege seg fritt omkring, lete etter fôr i strøet og vagle seg i høyden. De har med andre ord større frihet til det som er naturlig adferd for høner.

UNIL, selskapet som produserer NorgesGruppens egne merkevarer, har for øvrig også mål om å fase ut bruken av egg fra burhøns som en ingrediens innen 2025.

Veterinær ansatt i UNIL – NorgesGruppens egne merkevarer
UNIL, selskapet for NorgesGruppens egne merkevarer (blant annet Eldorado, Jacobs utvalgte og First Price), jobber med en stor og kompleks leverandørkjede, både i Norge og internasjonalt. For å kunne jobbe for god dyrevelferd i vår verdikjede må vi ha oversikt over ulike risikoforhold. I 2019 ble det ansatt en veterinær i UNIL med dyreveferd som ansvarsområde. Arbeidet med å kartlegge risiko knyttet til dyrevelferd i land vi handler fra og på leverandørnivå, ble intensivert. Typiske risikoområder for dårlig dyrevelferd er transport av dyr til slakteri, stort forbruk av antibiotika og hvordan dyrene oppstalles. Gjennom samarbeid med leverandører skal vi sikre god dyrevelferd i henhold til våre krav.

Prosjekt for bedre dyrevelferd i Namibia
Unil importerer i dag storfekjøtt fra Namibia og er en viktig aktør for å kunne påvirke en bærekraftig eksport av storfekjøtt fra Namibia til Norge. I 2016 innledet Unil et prosjekt sammen med stiftelsen Meatco Foundation, med formål å forbedre leve- og handelsvilkårene for småbønder av storfe i Namibia, samt bedre dyrevelferden. I korte trekk har bedre dyrevelferd handlet om at buskap nå forflytter seg mindre for å få nødvendig vanntilgang og beitemark. Buskapen har også blitt mer robust som følge av stabil vanntilførsel.

For ytterligere informasjon les mer om dyrevelferd her