Et miljøvennlig Norge

Vi forsterker miljøsatsingen.

Joker som en del av NorgesGruppen har som langsiktig ambisjon å være bærekraftig og bli klimanøytral. Det betyr at vi skal være i førersetet for miljøvennlig transport og forebygging av matsvinn, og lede an i utviklingen og tilbudet av miljøvennlige produkter. Vi innser at vi ikke kan nå ambisjonen klimanøytral ved kun å effektivisere og redusere bruken av energi og ressurser. Derfor satser vi på fornybar energiproduksjon og arbeider med å etablere kretsløp for bedre ressursutnytting i verdikjeden.

Resultater
Klimaregnskapet viser at NorgesGruppen, som Joker er en del av, reduserte utslippene av klimagasser med i overkant av fem prosent fra 2014 til 2016. Relativt sett var den største forbedringen knyttet til utslipp av HFK-gasser. Økt kildesorteringsgrad og høyere andel fornybart drivstoff i distribusjon bidro også til å redusere de samlede klimautslippene.

Satsingen på fornybar energi har god fremdrift, men tar tid å realisere og vil først få effekt når de første, større kraftanleggene står ferdig. På Vestlandet og i Nord-Norge er det en utfordring at det mangler biogassanlegg som kan ta imot matavfall fra virksomheten vår. I 2016 gjennomførte vi et prosjekt for å vurdere bruk av ledig returkapasitet på lastebilene til å frakte matavfallet til biogassanlegg eller produksjon av dyrefôr andre steder. Vi vurderer nå utstyr for å sette i gang en pilot med returtransport av matavfall.

Veien videre
Arbeidet med å redusere matsvinn vil bli viet enda større oppmerksomhet i årene som kommer. I  verdikjeden for dagligvarer har vi samarbeidet med ForMat, DLF, Nortura og Q-meieriene om å revidere standarden for fordeling av holdbarhet mellom matindustrien, grossist og butikk.

Den reviderte standarden åpner for mer fleksibel tilnærming til fordeling av holdbarhet mellom aktørene og legger til rette for at butikkene og forbrukerne kan disponere en større del av den totale holdbarhetstiden, noe som er viktig for å redusere matsvinnet totalt. 

Parallelt har NorgesGruppen utviklet tilleggsmerking av holdbarhet, som blir å finne på enkelte egne merkevarer fra 2017. Tilleggsmerket «Normalt brukbar til» skal gjøre kundene tryggere på å spise produkter som har gått over «Best før»-datoen, men som likevel kan være fullt egnet til å spises.

Samtidig fortsetter vi tiltaket med nedprising av produkter med kort gjenværende holdbarhet. Tiltaket er populært blant kundene, reduserer svinn og gir bedre lønnsomhet for butikkene. Som et ledd i den prosessen har også Joker innført - 50% på dagsferske brød siste timen før stengetid. 

Send oss dine tilbakemeldinger